Opublikowane na Akcesoria malarskie i wykończeniowe, systemy poziomowania płytek - Sklep budowlany - MS Expert (https://www.msexpert.pl/)

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego msexpert.pl


Sklep internetowy msexpert.pl jest prowadzony przez:
MSEXPERT Szczepan Wydrych z siedzibą w Katowicach (40-405), ul. Oswobodzenia 91, Tel.: 32 228 0132,
Fax: 32 228 01 32, NIP: 9542242454, REGON 240599850,

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego msexpert.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym msexpert.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego msexpert.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego msexpert.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest: a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego msexpert.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. MSEXPERT Szczepan Wydrych w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego msexpert.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego msexpert.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
5. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego msexpert.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego msexpert.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

§ 2 Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym msexpert.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego msexpert.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym msexpert.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego msexpert.pl są nieodpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym msexpert.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego msexpert.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego msexpert.pl
1. Logowanie do Sklepu Internetowego msexpert.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego msexpert.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego msexpert.pl.

§ 4 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego msexpert.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego msexpert.pl: a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. MSEXPERT Szczepan Wydrych zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 5 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego msexpert.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego msexpert.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) wybrać formę płatności;
g) kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
3. W przypadku płatności z góry poczekaj na potwierdzenie kosztów transportu które zostanie przekazane na podany adres e-mail.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie MSEXPERT Szczepan Wydrych oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez MSEXPERT Szczepan Wydrych zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji bądź pracownik MSEXPERT Szczepan Wydrych potwierdzi zamówienie telefonicznie.
6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców MSEXPERT Szczepan Wydrych nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, MSEXPERT Szczepan Wydrych poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, MSEXPERT Szczepan Wydrych nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta zapłaty można dokonać:
a) Gotówką / kartą podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie MSEXPERT Szczepan Wydrych;
b) Gotówką przy transporcie firmowym.
c) Przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry).
d) W terminie podanym na F-VAT (opcja dostępna tylko dla klientów z przyznanym kredytem kupieckim).
2. Klient bez rejestracji może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym.
3. Klient ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

§ 7 Czas realizacji zamówień
Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne w magazynie głównym, w tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć, jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

§ 8 Warunki reklamacji
1. MSEXPERT Szczepan Wydrych jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. MSEXPERT Szczepan Wydrych odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
2. MSEXPERT Szczepan Wydrych w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez MSEXPERT Szczepan Wydrych Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do MSEXPERT Szczepan Wydrych i opisem reklamacji.
4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres siedziby MSEXPERT Szczepan Wydrych.

§ 9 Warunki gwarancji
Produkty sprzedawane przez MSEXPERT Szczepan Wydrych mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. MSEXPERT Szczepan Wydrych nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu.

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym msexpert.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
a) kontaktując się z pracownikiem sklepu;
b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego msexpert.pl.
a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu MSEXPERT Szczepan Wydrych produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. MSEXPERT Szczepan Wydrych zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami regulaminu.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt MSEXPERT Szczepan Wydrych , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

§ 11 Zwrot należności Klientom
1. MSEXPERT Szczepan Wydrych dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) MSEXPERT Szczepan Wydrych może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 12 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez MSEXPERT Szczepan Wydrych danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym msexpert.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego msexpert.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym msexpert.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez MSEXPERT Szczepan Wydrych danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez MSEXPERT Szczepan Wydrych usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym msexpert.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez MSEXPERT Szczepan Wydrych z siedzibą w Katowicach (40- 405), ul. Oswobodzenia 91, Tel.: (32) 228-01- 32, Fax: (32) 228-01- 32 , NIP: 9542242454, REGON 240599850.
3. MSEXPERT Szczepan Wydrych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym msexpert.pl.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie pracownikowi sklepu.
5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego msexpert.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego msexpert.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. MSEXPERT Szczepan Wydrych dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego msexpert.pl były na najwyższym poziomie, jednakże MSEXPERT Szczepan Wydrych nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego msexpert.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego msexpert.pl.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MSEXPERT Szczepan Wydrych nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego msexpert.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy msexpert.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego msexpert.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a MSEXPERT Szczepan Wydrych rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby MSEXPERT Szczepan Wydrych.
8. MSEXPERT Szczepan Wydrych zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MSEXPERT Szczepan Wydrych , nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego msexpert.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
Adres źródła: https://www.msexpert.pl/regulamin