Opublikowane na MS EXPERT - Sklep budowlany (https://www.msexpert.pl/)

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego msexpert.pl

Sklep internetowy msexpert.pl jest prowadzony przez:
MSEXPERT Szczepan Wydrych z siedzibą w Katowicach (40-405), ul. Oswobodzenia 91, Tel.: 32 228 0132,

Fax: 32 228 01 32, NIP: 9542242454, REGON 240599850,
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego msexpert.pl, składania
zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym msexpert.pl, dostarczania zamówionych
produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do
anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego msexpert.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu
Internetowego msexpert.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego msexpert.pl zgodnie z
jego przeznaczeniem. 
4. MSEXPERT Szczepan Wydrych w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego msexpert.pl
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu
Internetowego msexpert.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 
5. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego msexpert.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne
składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego
msexpert.pl możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i
adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

§ 2 Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym msexpert.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić
formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego msexpert.pl oraz wyrazić
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania
treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do
realizacji zamówień Klienta. 
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym msexpert.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu
Internetowego msexpert.pl są nieodpłatne. 
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym msexpert.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy
użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego msexpert.pl należy wysłać wiadomość
elektroniczną z prośbą o usunięcie konta.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego msexpert.pl
1. Logowanie do Sklepu Internetowego msexpert.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu
logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy
rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje
konto”).  
2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu
Internetowego msexpert.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu
Internetowego msexpert.pl. 

§ 4 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego msexpert.pl stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego msexpert.pl:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do
Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy
produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami
dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. MSEXPERT Szczepan Wydrych zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach
produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz
wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia
złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

§ 5 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego
msexpert.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego msexpert.pl lub skorzystać z możliwość złożenia
zamówienia bez rejestracji;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
(lub równoznaczny);
c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W
przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu
do kontaktu z kurierem.
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma
zostać wystawiona faktura VAT;
f) wybrać formę płatności;
g) kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
3. W przypadku płatności z góry poczekaj na potwierdzenie kosztów transportu które zostanie przekazane na podany adres e-mail.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie MSEXPERT Szczepan Wydrych oferty zawarcia
umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. 
5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub
wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie
otrzymania przez MSEXPERT Szczepan Wydrych zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli
realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie
wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji bądź pracownik
MSEXPERT Szczepan Wydrych potwierdzi zamówienie telefonicznie. 
6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia
Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców MSEXPERT Szczepan Wydrych
nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, MSEXPERT Szczepan
Wydrych poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta
adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, MSEXPERT Szczepan
Wydrych nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu
zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta zapłaty można dokonać:
a) Gotówką / kartą podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie MSEXPERT Szczepan Wydrych;
b) Gotówką przy transporcie firmowym.
c) Przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry).
d) W terminie podanym na F-VAT (opcja dostępna tylko dla klientów z przyznanym kredytem kupieckim).
2. Klient bez rejestracji może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) -
przelewem bankowym.
3. Klient ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. 
 
§ 7 Czas realizacji zamówień
Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą
zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne w magazynie głównym, w tym przypadku termin
realizacji może się wydłużyć, jednak wtedy Nabywca zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.

§ 8 Warunki reklamacji
1. MSEXPERT Szczepan Wydrych jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z
umową. MSEXPERT Szczepan Wydrych odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi. 
2. MSEXPERT Szczepan Wydrych w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do
reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez MSEXPERT Szczepan Wydrych Klient powinien dostarczyć
reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do
MSEXPERT Szczepan Wydrych i opisem reklamacji.
4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres siedziby
MSEXPERT Szczepan Wydrych.

§ 9 Warunki gwarancji
Produkty sprzedawane przez MSEXPERT Szczepan Wydrych mogą być objęte gwarancją udzieloną
przez producenta bądź dystrybutora. MSEXPERT Szczepan Wydrych nie udziela żadnej gwarancji na
jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z
warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących
gwarancji prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu.

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze
przygotowane do wysyłki:
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym
msexpert.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy
rozpoczyna się :
a) kontaktując się z pracownikiem sklepu;
b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego msexpert.pl.
a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli
zamówienie jest realizowane w częściach.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie
do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca
2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie
wskazanym w ust. 2 powyżej.
5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu MSEXPERT Szczepan Wydrych
produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej
cechy i funkcjonowanie. MSEXPERT Szczepan Wydrych zwróci Konsumentowi uiszczoną przez
Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami regulaminu.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument
ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w
sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub
funkcjonowanie. 
7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt MSEXPERT Szczepan Wydrych
, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

§ 11 Zwrot należności Klientom
1. MSEXPERT Szczepan Wydrych dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w
ciągu 14 dni kalendarzowych.
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) MSEXPERT Szczepan Wydrych może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z
powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 12 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez MSEXPERT Szczepan Wydrych danych osobowych
podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji
w Sklepie Internetowym msexpert.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego msexpert.pl,
w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym msexpert.pl. Podanie danych osobowych przez
Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez MSEXPERT Szczepan Wydrych
danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez MSEXPERT Szczepan Wydrych usług
drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym msexpert.pl. 
2. Dane osobowe przetwarzane są przez MSEXPERT Szczepan Wydrych z siedzibą w Katowicach (40-
405), ul. Oswobodzenia 91, Tel.: (32) 228-01- 32, Fax: (32) 228-01- 32 , NIP: 9542242454, REGON
240599850.
3. MSEXPERT Szczepan Wydrych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą
elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez
Klienta w Sklepie Internetowym msexpert.pl. 
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane
osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje
konto”) lub poprzez zgłoszenie pracownikowi sklepu. 
5. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, oznacza wyrażenie
zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie
internetowej Sklepu Internetowego msexpert.pl poświęconej polityce prywatności.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego msexpert.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 
2. MSEXPERT Szczepan Wydrych dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu
Internetowego msexpert.pl były na najwyższym poziomie, jednakże MSEXPERT Szczepan Wydrych
nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego msexpert.pl w
przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku
z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego msexpert.pl. 
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie MSEXPERT Szczepan Wydrych nie ponosi
odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania
wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a
zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego msexpert.pl używane są w
celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy
msexpert.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które
następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies).
Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich
plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie
może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego msexpert.pl. Korzystanie przez
Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu
Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego a MSEXPERT Szczepan Wydrych rozstrzygane będą przez sąd miejscowo
właściwy dla siedziby MSEXPERT Szczepan Wydrych. 
8. MSEXPERT Szczepan Wydrych zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn
technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie
wskazanym przez MSEXPERT Szczepan Wydrych , nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia
na stronie Sklepu Internetowego msexpert.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez
Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych
postanowień regulaminu.
Adres źródła: https://www.msexpert.pl/regulamin