Opublikowane na Akcesoria malarskie i wykończeniowe, systemy poziomowania płytek - Sklep budowlany - MS Expert (https://www.msexpert.pl/)

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


I. Postanowienie wstępne.


§ 1
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa MSEXPERT Szczepan Wydrych z siedzibą w Katowicach przy ulicy Oswobodzenia 91 posługujący się nadanym numerem NIP: 9542242454, REGON 240599850, zwany dalej „Sprzedawcą” i "MSEXPERT", wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.
§ 2
Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu msexpert.pl.

II. Dane osobowe, RODO


§ 1
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MSEXPERT Szczepan Wydrych z siedzibą w Katowicach przy ulicy Oswobodzenia 91 posługujący się nadanym numerem NIP: 9542242454.
§ 2
MSEXPERT wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: sklep@msexpert.pl
§ 3
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
A. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
B. w celu kierowania do Pani/Pana przez MSEXPERT treści marketingowych w trakcie wykonywania umowy – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes MSEXPERT (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes MSEXPERT polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
C. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MSEXPERT na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów C. C. w celach podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
D. dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes MSEXPERT (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), uzasadnionym interesem MSEXPERT jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
E. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MSEXPERT polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes MSEXPERT (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
§ 4
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
A. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz MSEXPERT w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez MSEXPERT na rzecz Pani/Pana,
B. podmioty świadczące na rzecz MSEXPERT usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
C. operatorzy pocztowi i kurierzy,
D. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
E. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
§ 5
MSEXPERT nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
§ 6
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez MSEXPERT treści marketingowych dotyczących produktów i usług własnych MSEXPERT oraz w trakcie wykonywania umowy – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
§ 7
Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
§ 8
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych MSEXPERT prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Oswobodzenia 91, 40-405 Katowice) lub elektronicznej (wiadomość email na adres: sklep@msexpert.pl ).
§ 9
Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
§ 10
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celu wykonania umowy (przypadek wskazany w pkt. 3 lit. a), ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
§ 11
W przypadku, o którym mowa w par. 3 lit. b), d) oraz e) powyżej przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
§ 12
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

III. Pliki cookies.


§ 1
Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu oraz przetrzymywania ostatnio oglądanych produktów.
§ 2
Sprzedawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
§ 3
Sprzedawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w Sklepie msexpert.pl lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.


§ 1
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową Home.pl S.A. obsługującą Sklep msexpert.pl jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Sprzedawcę.


§ 1
Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.


§ 1
Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu msexpert.pl anonimowo lub pod pseudonimem. § 2
Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu msexpert.pl. § 3
W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@msexpert.pl
Adres źródła: https://www.msexpert.pl/polityka-prywatnosci